painting *des makis* 80x60 cm


painting *des makis* 80x60 cm

Copyright de l'image © Kovalenko Kseniya